info@obs-erasmus.nl

0703097073

Onze school

Onze school is een ontmoetingsplaats voor alle levensbeschouwelijke en culturele opvattingen
Iedere leerling maakt kennis met verschillende levensbeschouwingen; zowel in de lessen als daarbuiten.
Het aanleren van verdraagzaamheid en respect voor ieders opvatting, binnen de grenzen van
maatschappelijk aanvaarde normen en waarden, beschouwen wij als kerntaak.

Ons onderwijs is modern en vernieuwend
Wij zetten ons in voor optimale ontplooiingsmogelijkheden van onze leerlingen. Ons onderwijs is vernieuwend en modern naar inhoud, didactiek en methodiek. Wij richten ons daarbij, naast traditionele vakken, ook op eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in de complexe, multiculturele samenleving. Te denken valt aan sociale en communicatieve vaardigheden, gevoel voor normen en waarden en een flexibele instelling.

Het kind staat centraal
De mogelijkheden van de leerling vormen het uitgangspunt voor het leer- en ontwikkelingsproces. De leerling staat dus centraal in ons onderwijs en niet de leerstof. Elke leerling heeft recht op zorg op maat en op kwalitatief hoogstaand onderwijs, in een inspirerende, maar ook geborgenheid biedende en veilige omgeving. We stimuleren de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerling.

Onze school is partner in de wijk
Wij willen leerlingen kennis laten maken met een breed aanbod aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Samen met ouders en omgeving spannen we ons tevens in voor een veilige en leefbare woonwijk. Onze school zoekt daartoe samenwerking met welzijn, sportverenigingen en culturele instellingen. De school is een actieve partner daarin.

Wij hebben de regie in de zorg voor de kinderen
We bieden passende zorg voor elke leerling. Onze school is regisseur bij de afstemming met en de inzet van andere zorgaanbieders, zoals jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk en gezondheidszorg.

Onze scholen werken samen met ouders
Ouders en scholen zetten zich gezamenlijk in voor de ontwikkeling van het kind. Daarom zijn ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie erg belangrijk. Wij informeren ouders tijdig en volledig over de voortgang van hun kinderen. Wij maken bindende afspraken met ouders over hun bijdrage aan het onderwijs en de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Ouders blijven vanzelfsprekend wel eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.

Onze medewerkers zijn professionals
Onze medewerkers zijn professionals die hun vakmanschap ontwikkelen en op peil houden. Zij blijven voortdurend leren. Ze zijn betrokken bij hun leerlingen en werken samen met collega’s en andere relevante personen en organisaties. We hanteren voor alle medewerkers een functionerings- en beoordelingssysteem. Bij ons is afspraak afspraak!

Zoveel mogelijk geld gaat naar de scholen
Wij kiezen ervoor zoveel mogelijk middelen in te zetten voor onderwijs op de scholen.

Wij werken aan kwaliteit
Scholen en de ondersteuningsorganisatie formuleren binnen het kader van deze visie en de overeengekomen strategische doelen, meetbare kwaliteitsnormen. Inspectierapporten en periodieke tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen vormen daarbij belangrijke indicatoren. Scholen en de ondersteuningsorganisatie werken op basis van deze normen systematisch aan kwaliteitsverbetering.