De ouderraad organiseert en ondersteunt allerlei activiteiten, zoals sportdag, het sinterklaas-, kerst-, paas- en zomerfeest, schoolreis en de afscheidsavond van groep 8. De OR heeft ook tot taak bij de ouders belangstelling te wekken voor de gang van zaken op school.

Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Een moderne basisschool kan niet zonder de steun van ouders. De medezeggenschaps- en ouderraad spelen een belangrijke rol in de school.

Maar ook ouders die geen deel uitmaken van beide raden zijn actief bij veel activiteiten tijdens en na schooltijd. Bijvoorbeeld bij  creatieve middagen, niveaulezen, excursies, sportdag, museumbezoek, zomerfeest, afscheid groep 8, schoolreis en het maken van verteltassen.

De ouderraad verzorgt de inning van de ouderbijdrage en stelt jaarlijks vast waarvoor deze bijdrage wordt gebruikt. Deze bedraagt € 22,50 per kind per schooljaar. De ouderbijdrage is vrijwillig.

De betaling moet voor 1 november gedaan worden. Lukt dit niet, dan kan een termijn afgesproken worden, waarbinnen betaald moet zijn. Bij de inschrijving van de leerling wordt er een overeenkomst getekend door de ouders met afspraken over de betaling van de ouderbijdrage.