EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8
SCHOOLJAAR 2021-2022
In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij toelating van basisschoolverlaters tot het vo.
De po-school baseert haar advies op de leerprestaties, aanleg en (sociaalemotionele) ontwikkeling van de leerling gedurende de hele basisschoolperiode. Een duidelijke motivering van het basisschooladvies en de toevoeging van LVS-toet scores aan het OKR dragen bij aan een transparante onderbouwing van het basisschooladvies en bevorderen de communicatie met de ouders en vo-school. Het geeft alle partijen inzicht in de wijze waarop het basisschooladvies tot stand is gekomen.
De basisscholen worden verplicht gesteld om voor de Centrale Eindtoets een schriftelijk schooladvies aan de leerlingen van groep 8 te geven.
Er kan sprake zijn van een heroverweging van het schooladvies als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht werd. De basisschool is dan verplicht om het schooladvies te heroverwegen.
De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging in overleg met de ouders/verzorgers. Echter als het resultaat van de eindtoets PO minder goed is dan verwacht dan mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

 

Organisatie overstap PO-VO                          2021-2022

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

Totstandkoming schooladvies

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het CITO – leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve de toetsen van het CITO nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO-) toetsen worden op de ouderavonden met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind.

Samen met de leerkrachten van groep 6 t/m 8 bespreekt de IB-er bovenbouw alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen voorlopig schooladvies. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie.

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo

U ontvangt in december een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op een passende vo-school. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo- scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in december zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maken de ouders met hun een kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.

 

Het definitieve schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 1 maart 2020 te worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets: de CITO-centrale eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.

 Eindtoets en schooladvies

Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

 Onderwijskundig rapport

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet  onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen.

In dit document wordt met behulp van een stappenplan een tijdplan uitgezet.

GROEP 8 OVERZICHT BOVO HAAGLANDEN 2020-2021

DATUM ACTIE
september Toestemming ouders voor NIO-onderzoek
oktober Aantal kinderen doet NIO-onderzoek
oktober Groep 8 maakt Entreetoets (uitgesteld in groep 7)
november Hele groep maakt CITO-B8 toets: woordenschat, begrijpend lezen, technisch lezen,spelling,rekenen
Nov/ dec Gesprek op school: Voorlopig advies
december Meegeven concept aanmeldformulieren met voorlopig basisschooladvies en voorkeurslijst,

ivm oriëntatieperiode op het VO

Januari 2021 Oriëntatieperiode VO en bezoeken open dagen op diverse VO-scholen
Uiterlijk 4 februari Bepalen definitief basisschooladvies
5 februari 2021

 

Regionaal aanmeldformulier inclusief voorkeurslijsten meegeven aan leerlingen
6 feb t/m 19 feb Eerste aanmeldperiode leerlingen VMBO, HAVO, VWO (ouders gaan aanmelden op eerste voorkeursschool met unieke aanmeldcode)
31 maart/ 1 april Bericht aan ouders over plaatsing (toelatingsbesluiten zichtbaar in mail aan ouders)
6-13 april Tweede aanmeldperiode leerlingen VMBO, HAVO, VWO (alleen leerlingen die niet toegelaten zijn)
15 april Loting en bericht aan ouders over plaatsing VO
21 en 22 april 2021 Afname centrale eindtoets
Half mei Uitslag centrale eindtoets
Eind mei Heroverweging en mogelijke bijstelling eindadvies
juni Contact met ouders van leerlingen met een herzien advies over mogelijke aanpassing
7-9 juli 2021 Kennismakingsdagen nieuwe VO-school